Zawiadomienie o zamiarze połączenia

ZAWIADOMIENIE
O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ NEWBERG INVESTMENTS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ NEWBERG SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Data publikacji zawiadomienia: 31.03.2022 roku.

Zarząd spółki pod firmą – Newberg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szwedzka 25/2, 30-324 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000873807, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej REGON: 145927138 oraz NIP: 5272671751, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł (dalej „Spółka Przejmująca”) oraz zarząd spółki pod firmą Newberg Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szwedzka 25/2, 30-324 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000396339, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej REGON: 145820452 oraz NIP: 5272665710, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej „Spółka Przejmowana”), niniejszym zawiadamiają o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Połączenie ww. spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Stosownie do art. 514 § 1 k.s.h. Połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

Nr KRS: 0000873807
NIP: 5272671751
REGON:145927138